Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Hartelijk welkom op de website van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland; we worden ook wel Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland genoemd, vandaar het website-adres VSVONH.

U kunt hier alle algemene documenten van de stichting vinden, zoals het beleidsplan, de klachtenregeling, de reglementen van de medezeggenschapsraad en zo voort. Er is een portal voor medewerkers en voor de leden van de Raad van Toezicht.

AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)
Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor de wijze waarop scholen moeten omgaan met persoons-en leerlinggegevens. Het bevoegd gezag heeft het Privacyreglement van Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland op deze site geplaatst.

Met de inwerkingtreding van de wet is er een externe functionarisgegevensbescherming (FG) aangesteld: dhr. Marco Boltjes, e-mail: functionarisgegevensbescherming@vsvonh.nl. De FG ziet erop toe dat de wet wordt nageleefd en heeft een adviesfunctie.

De vestigingen van onze stichting zijn Het Geert Groote College Amsterdam, www.ggca.nl, het Rudolf Steiner College Haarlem, www.rscollege.nl, en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen, www.arh.nl. Op de websites van de vestigingen vindt u alle actuele informatie over de gang van zaken aldaar, en eventuele vacatures.

Vacature Lid Raad van Toezicht
(Profiel organisatieontwikkeling en governance)
Door het aflopen van de maximale benoemingstermijn en ontstane vacature is de Raad van Toezicht van Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland met ingang van 1 juli 2023 op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht.

Link naar de vacature en het profiel.